2 min read

Poostritev inšpekcij in pregona okoljske kriminalitete!

Poostritev inšpekcij in pregona okoljske kriminalitete!

Množični pogini rib in druge vodne biote so indikator slabega dela okoljskega inšpektorata in slabe zakonodaje, ki dopušča zlorabe.

Suša, ki trenutno pesti celotno državo, močno ogroža vodne ekosisteme. Grožnja živalim in rastlinam sta ne le fizično pomanjkanje vode in spremembe njene kemične sestave, temveč tudi veliko večja nevarnost prekomerne onesnaženosti.

Razlog za veliko število poginov rib¹ v zadnjih tednih naj bi bili po izsledkih študije IJZ in mnenjih ribičev, izpusti škodljivih snovi v naravo.²

Ti izpusti so v kombinaciji z ostalimi dejavniki  – višjo temperaturo vode, nizkim vodostajem in spremenjeno kemično sestavo vode – še toliko bolj škodljivi.

Zaradi nizkega vodostaja je koncentracija škodljivih snovi v vodotokih večja, prav tako se zmanjša izpiranje in redčenje nevarnih snovi. Nevarnost trajnega uničenja ekosistemov je veliko večja.³

Žal se takšni nezakoniti izpusti škodljivih snovi v naravo v normalnih hidroloških razmerah skoraj zagotovo dogajajo enako pogosto, le škoda je manj opazna, saj kemikalije predno odtečejo, za seboj ne puščajo tako velikih pomorišč.

Kršenje okoljske zakonodaje je zelo razširjena praksa, ki jo omogoča zlasti ministrstvo za okolje.

Investitorji sami plačujejo izvajalce analiz vplivov njihovih projektov na okolje, ki le te pogosto prikrajajo po njihovih željah. V primeru, ko analiza pokaže, da projekt na določenem območju ni okoljsko sprejemljiv, investitorji takšne analize preprosto skrijejo.

Inšpekcijske službe so po drugi strani popolnoma neučinkovite saj ne izvajajo nenapovedih inšpekcij. V primeru, da posamezniki ali podjetja kršijo zakon, imajo dovolj časa, da se na inšpekcijski nadzor pripravijo, ko je nadzor enkrat končan pa lahko svoje nedovoljene aktivnosti nemudoma obnovijo.

Trenutno stanje, ki skoraj vsakomur omogoča povsem nekaznovano uničevanje narave, je potrebno nemudoma pričeti sanirati. Za to so potrebne korenite spremembe pri delovanju ministrstva za okolje in strokovnih služb, ki spadajo pod okrilje ministrstva.

Pirati predlagamo sledeče nujne ukrepe:

  • Uveljavitev nenapovedanih inšpekcijskih nadzorov;
  • Vzpostavitev inšpektorata za naravo, ki bo izvajal inšpekcijske postopke, povezane z naravovarstvom;
  • Uvedbo neodvisnih raziskav, monitoringov in okoljskih presoj: pred gradnjo, med gradnjo in v času obratovanja dejavnosti, ki se izvajajo na rizičnih področjih.

Več o naših predlogih, kako izboljšati nadzor nad spoštovanjem okoljskih predpisov, si lahko preberete v volilnem programu: prt.si/nadzroko

¹ prt.si/ribglinsc

² prt.si/ribmalgrab ³ prt.si/klimsprevoda